به گزارش بنکر (Banker)، شاهد تشکیل شدن یک خط روند نزولی در بازار هستیم که سعی در جلوگیری از صعود قیمت طلا دارد و قیمت پس از رسیدن به این سطح بازگشت اصلاحی داشته است.
برای دوره های پیش رو در بلند مدت همچنان صعود تا سطح ۱۶۰۰ معتبر می باشد اما با توجه به خط روند نزولی ایجاد شده در دوره های کوتاه و مدت و میان مدت انتظار بازگشت اصلاحی قیمت را خواهیم داشت.
سطح ۱۵۰۰ و پس از آن EMA50 نقاط حمایتی خوبی در برابر نزول زیاد قیمت ایجاد کرده اند.
به نوشته سایت طلا، با شکست سطح ۱۵۲۰ قیمت به سمت ۱۵۴۰ و پس از آن ۱۵۶۰ خواهد رفت.

منبع خبر: http://banker.ir/news/257868/طلا-با-قدرت-به-سمت-۱۵۶۰-دلار-می-رود؟