به گزارش بنکر (Banker)، دیدگاه اول : مطابق نمودار، بخش عمده بار رشد اقتصاد امریکا در حال حاضر  بر دوش مصرف کنندگان است. بنابراین اوضاع مناسب بوده ، دیگر نیازی به کاهش نرخ بهره برای تحریک تقاضا نیست و برای جنگ تجاری از سایر ابزارها باید بهره برد!

منبع خبر: http://banker.ir/news/255115/کاهش-احتمالی-نرخ-بهره-در-آمریکا