به گزارش بنکر (Banker)، در همین مدت این قانون توانسته تا حد زیادی اعتبار را به چک برگردانده و مشتریان را ملزم به اجرای تعهدات بابت صدور چک کرده است.
از جمله تغییرات خوب و جالبی که در قانون جدید چک اجرایی شده حذف مدت ۱۰ روز برای ثبت چک برگشتی در سامانه بانک مرکزی است.
همچنین برای رفع سوء اثر چک های برگشتی مشتری باید مبلغ ۱۰ هزار تومان کارمزد برای هر برگ چک به بانک پرداخت کند.
جالب است بدانید که بانک ها از این راه در چند ماه اخیر درآمد‌های بسیاری کسب کرده اند.
بانکها برای برگشت زدن هر چک مبلغ ۱۰ هزار تومان کارمزد و برای رفع سوء اثر آن نیز مبلغ ۱۰ هزار تومان دیگر کارمزد از مشتریان اخذ می‌کنند.
این در حالی است که پیش از این در صورتی که قبل از ۱۰ روز چک پاس شود بانک فقط مبلغ ۱۰ هزار تومان کارمزد برگشت چک از مشتری دریافت کرده و مبلغی بابت رفع سوء اثر از چک از مشتری مطالبه نمی کردند.
به نوشته اخبار بانک،حال مشتریان در شبکه بانکی باید حتی یک روز پس از پاس کردن چک برگشتی نیز مبلغ ۱۰ هزار تومان کارمزد را به بانک پرداخت کنند.
کارمزد چک های برگشتی در شبکه بانکی پس از کارمزد خودپردازها جزو درآمدهای بالای غیرمشاع در شبکه بانکی می‌باشد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/252440/کاسبی-بانک‌ها-با-چکهای-برگشتی-