به گزارش اخباربانک، حق بیمه صادره «وسرمد» با ۵۴د رصد افزایش در رقم ۵۸۸۸میلیارد ریال ایستاد و در مقابل، ۳۱۲۶میلیارد ریال خسارت پرداختی ثبت شد.سود ناخالص فعالیت بیمه‌ای ۳۲درصد بیش از سال۹۶ بود اما رشد ۴۶درصدی هزینه‌های عمومی اداری موجب شد تا سود عملیاتی یک درصد افت کند.

در این بین، سایر درآمدهای غیربیمه‌ای به کمک «وسرمد» آمد تا بتواند بر رقم سود خالص خود بیافزاید.

مجمع عمومی عادی سالیانه «بیمه سرمد» با حضور ۸۳/۸۸ درصد سهامداران مورخ ۳۰خرداد ماه راس ساعت ۱۰صبح برگزار شد و بر اساس تصمیمات مجمع، سود ۳۰ تومانی به اعضای این مجمع بیمه‌ای رسید.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/68556/بيمه-سرمد-٣٠-تومان-سود-تقسيم-كرد