به گزارش بنکر (Banker)،سه روش اصلی عبارتند از:

✓ روش ۵c  که در آن شخصیت ظرفیت سرمایه شرایط و وثایق ملاک عمل قرار می گیرد
✓ روشLAAP   که نقدینگی فعالیت سوددهی و امکانات بالقوه متقاضی تسهیلات ارزیابی می‌گردد
✓ روش ۵p  که در آن نظرات مردم تولید یا محصول حمایت و پرداخت های قبلی متقاضی تسهیلات بررسی می گردد
 در حال حاضر با توجه به اینکه صدور و اعلام حکم ورشکستگی به شبکه بانکی منعکس نمی گردد و اخذ اقرار نامه رسمی و تعهد نامه از مدیران شرکت مبنی بر عدم درخواست ورشکستگی ضروری می باشد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/252026/روش-های-ارزیابی-اعتبار-مشتری