به گزارش بنکر (Banker)، مژگان خانلو، رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور درباره این سامانه گفت: از این پس، صدور هر گونه تضامین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از گردش کار در سامانه یادشده، امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل، تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد؛ بنابراین در صورتی که هر مرجع دیگری به غیر از سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تضامین اقدام کنند، فاقد وجاهت قانونی است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/252020/راه‌اندازی-سامانه-جامع-مدیریت-تضامین-بانکی