به گزارش بورس نیوز، مهدی بلوچستانی اصل مدیرعامل شرکت سبحان انکولوژی در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که با حضور ۸۵٫۶۴ درصدی سهامداران برگزار شد، گفت: تاکستوتر، جمسیتابینف نورتزومیب، انکوکپ، پلی تکسل، کپسول ایماتینیب و پمترکسد از جمله محصولات شرکت مسوب میش وند که در این میان دو داروی ایماتینیب و پمترکسد محصولی استراتژیک و جدید هستند.

صادرات 5 میلیون دلاری به عراق در پیش استصادرات 5 میلیون دلاری به عراق در پیش استصادرات 5 میلیون دلاری به عراق در پیش استصادرات 5 میلیون دلاری به عراق در پیش استصادرات 5 میلیون دلاری به عراق در پیش استصادرات 5 میلیون دلاری به عراق در پیش استصادرات 5 میلیون دلاری به عراق در پیش استصادرات 5 میلیون دلاری به عراق در پیش استصادرات 5 میلیون دلاری به عراق در پیش استصادرات 5 میلیون دلاری به عراق در پیش استصادرات 5 میلیون دلاری به عراق در پیش استصادرات 5 میلیون دلاری به عراق در پیش استصادرات 5 میلیون دلاری به عراق در پیش است

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192598/گردش-خطوط-تولید-دسانکو-شدت-می-گیرد