به گزارش بورس نیوز، شرکت «کارخانجات تولیدی شهید قندی» مدت ها است
که در ناحیه زیان فعالیت می کند و در سال ۹۷ نیز اوضاع به همین منوال بوده است.

اما نسبت به سال ۹۶
توانسته تا ۴۰ درصد از شدت زیاندهی خود بکاهد.

«بکام»
از نظر عملیاتی سودده است ولی هزینه های سرسام آور مالی مجالی برای شناسایی سود
خالص نمی دهد. بنابراین، در صورتی که بتواند این مانع را از سر راه بردارد، قطعا
شاهد سودآوری این شرکت نیز خواهیم بود. در همین راستا، فروش برخی دارایی ها در
دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است مجمع این شرکت از ساعت ۱۶ امروز آغاز
شده است.

ادامه دارد …

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/192313/آخرین-خبرهای-از-مجمع-بکام-کاهش-زیان-دهی-این-شرکت