به گزارش اخباربانک، دکتر همتی دریادداشت خود تاکید کرد: تا به امروز، چون بانک مرکزی اجازه خرید اوراق دولتی را نداشت، نرخ این اوراق در معاملات بین کنشگران بازار تعیین می‌شد و بدیهی است که نرخ، شامل درجه‌ای ازهزینه‌های ریسک و تنزیل بود. با ورود بانک مرکزی و عملیات بازار باز، این هزینه هاکاهش یافته ونرخ تنزیل بین بانک‌ها نیزدر محدوده نرخ سیاست گذاری بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی می‌افزاید: بدیهی است برای انجام عملیات بازارباز به حجمی ازاوراق دولتی نیاز است، چونکه پس از اجرایی شدن این ابزار، بدون خرید اوراق، هیچ نقدینگی به بانک‌ها اعطا نخواهد شد. لذا، وجود اوراق شرط لازم این عملیات است. ولی، به معنای موظف کردن دولت برای انتشار اوراق نیست.

دکتر همتی نوشت: بنابرین دولت بر اساس نیاز‌های بودجه‌ای خود وبا توجه به وضعیت چرخه اقتصاد و ضرورت پایداری مالی و بدهی خود باید به انتشار اوراق دست بزند.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: هدف اصلی و کلیدی چرخش سیاستی به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه مدت، کنترل تورم است. چرا که، کنترل کل‌های پولی (ترازنامه بانک مرکزی) در دهه‌های اخیر، نتوانسته به نحو پایدار تورم راکنترل کند.

دکتر همتی گفت: بدیهی است که هدف این عملیات، اعمال یک سیاست انبساطی پولی نبوده، بلکه تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست پولی است و البته، همزمان بانک مرکزی به دنبال اصلاح و سالم سازی ترازنامه بانک‌ها است. در واقع هدف اصلی، حفظ ثبات اقتصادی است که خود پیش نیاز افزایش رشد اقتصادی است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/68299/توضیحات-رئیس-کل-بانک-مرکزی-درخصوص-بازار-باز