رشد نرخ  فروش اوره صادراتی «شپدیس» در اردیبهشت ماه

به گزارش واحد
تحقیق و مطالعات بورس نیوز، بر اساس گزارش عملکرد ماهیانه اردیبهشت ماه شرکت
پتروشیمی پردیس، این شرکت در ماه گذشته موفق به کسب درآمد عملیاتی ۵هزار میلیارد
ریالی شده تا به این ترتیب جمع درآمدهای عملیاتی تجمیعی آن از ابتدای مهر ماه سال
گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به بیش از ۳۳هزار و ۸۶۱میلیارد ریال برسد.

مقادیر فروش
تجمیعی شرکت نیز به حدود ۱.۷ میلیون تن رسیده که با توجه به ظرفیت تولیدی بیش از ۳
میلیون تنی شرکت، آمار ضعیفی به شمار می‌آید.

رشد نرخ  فروش اوره صادراتی «شپدیس» در اردیبهشت ماه

نرخ فروش اوره
داخلی شرکت بدون تغییر نسبت به ماه قبل در حدود ۱۶ میلیون ریال به ازای هر تن بوده
ولی نرخ فروش اوره صادراتی با افزایش قیمت ۱۰ درصدی همراه بوده که این امر را می‌توان
به رشد نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما مرتبط دانست.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191884/رشد-نرخ-فروش-اوره-صادراتی-این-پتروشیمی-آمار-ضعیفی-که-در-حد-انتظار-نبود