سودآوری «کسعدی» در سال 97 با رشد بیش از دوبرابری درآمدهای فروش

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت کاشی سعدی
در سال ۹۷ و با توجه به رشد درآمدهای عملیاتی خود شاهد خروج از روند زیاندهی و کسب
سود خالص ۶۲ میلیارد و ۶۸۸ میلیون ریالی شد.

بر اساس صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی شده این شرکت، جمع
درآمدهای عملیاتی شرکت کاشی سعدی در سال گذشته با بیش از ۱۲۹ درصد رشد نسبت به سال
قبل از آن، به ۶۵۰ میلیارد ریال رسید.

رشد ۷۰ درصدی
مقادیر فروش و افزایش ۵۰ درصدی متوسط نرخ های فروش منجر به افزایش درآمدهای
عملیاتی این شرکت شده و مقادیر فروش شرکت در سال ۹۷ به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار متر
مربع رسیده است.

سودآوری «کسعدی» در سال 97 با رشد بیش از دوبرابری درآمدهای فروش

افزایش نرخ‌های فروش منجر به رشد حاشیه سود ناخالص شرکت از
۳ درصد به بیش از ۱۰ درصد شده تا به این ترتیب، شرکت در سال گذشته سود خالص را کسب
کند، این در حالی است که عملکرد مالی شرکت در سال ۹۶ منجر به زیان خالص ۲۱ میلیارد
ریالی شده بود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191885/سودآوری-این-کاشی‌ساز-با-رشد-بیش-از-دوبرابری-درآمدهای-فروش