به گزارش خبرنگار بنکر (Banker)،  بانک ایران زمین در نظر دارد که حدود ۱۵  شرکت را واگذار کند که تنها دو شرکت، قریب به چهار هزار میلیارد تومان ارزش دارد .
کارشناسی پیرامون یکی ازمزایده های که در ۱۹ اسفند برگزار نشان می دهد که قریب به دو هزار میلیارد تومان سود نصیب شرکت کرده و شرایط بانک را متحول می‌کند.

نگاهی به ترازنامه سالهای اخیر نشان میدهد که این بانک به شدت دارایی محور است. مبلغ کل داراییها در سالهای اخیر با شیب تندی، رشد کرده و در مدت ۷ سال از ۱۵ به ۲۸۲ هزار میلیارد ریال رسید.

در گزارش سال ۹۷ سایر داراییها رشد جالب توجهی داشته و از ۹۵ به ۱۶۴ هزار میلیارد ریال صعود کرد. علت این است که جهت تسویه بخشی از مطالبات «ایران زمین» از تعاونی مولی الموحدین، بخشی از وقایق تملیکی به شرکت توسعه تجارت داتام منتقل یافت.

این موضوع از این حیث اهمیت دارد که با فروش داراییهای مازاد خود میتواند به سود مناسبی دست یابد.

 

منبع خبر: http://banker.ir/news/251616/رشد-شیب-دارایی-های-بانک-ایران-زمین