به گزارش بنکر (Banker)، این میزان از حق بیمه در حالی صادر شده است که  نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با رقم ۹۶۷ میلیارد ریال، امسال  بیش از ۲۲ درصد رشد داشته است.
در فروردین ۹۸ بیشترین حق بیمه تولیدی به بیمه درمان با مبلغ ۳۸۲ میلیارد ریال معادل ۳۲ درصد بوده است و بعد از آن بیمه شخص ثالث با مبلغ ۳۶۰ میلیارد معادل ۳۰ درصد بوده است.
بعد از بیمه درمان و شخص ثالث ، این بیمه زندگی بود که در فروردین ۹۸ بیشترین حق بیمه این شرکت را به خود اختصاص داده بود چرا که مبلغ ۲۲۰ میلیارد ریال معادل ۱۹ درصد از کل حق بیمه را به خود اختصاص داده بود.
میزان خسارت پرداختی شرکت بیمه پارسیان در نخستین ماه سال ۹۸ بیش از ۶۰۲ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل با مبلغ ۶۲۲ میلیارد ریال  حدود ۵ درصد کاهش داشته است.
بیشترین خسارت پرداختی شرکت به بیمه شخص ثالث با رقم ۲۶۸ میلیارد ریال  و بعد از آن  به بیمه درمان با مبلغ ۲۰۷ میلیارد ریال و در نهایت به بیمه بدنه خودرو با مبلغ ۴۷  میلیارد  ریال معادل ۸ درصد  تعلق داشت.

منبع خبر: http://banker.ir/news/251618/کاهش-خسارت-پرداختی-بیمه-پارسیان