به گزارش بنکر (Banker)، نمودارهای زیر روند قیمت سهام ۱۰ بانک بورسی شامل بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، بانک خاورمیانه، بانک سینا، بانک صادرات، بانک کارآفرین، بانک ملت و پست بانک را در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد:

نوسان قیمت سهام بانک اقتصاد نوین در اردیبهشت 1398

ارزش هر سهم بانک اقتصاد نوین از ۲۴۵۶ ریال در ۳۱ فروردین با ۲۰۳۰ ریال افزایش به ۴۴۸۶ ریال در پایان اردیبهشت رسیده و بازده سهام ونوین ۸۲.۷ درصد برآورد می‌شود.

نوسان قیمت سهام پست بانک در اردیبهشت 1398

ارزش هر سهم پست بانک از ۲۰۶۶ ریال در ۳۱ فروردین با ۵۶۲ ریال افزایش به ۲۶۲۸ ریال در پایان اردیبهشت رسیده و بازده سهام وپست ۲۷.۲ درصد برآورد می‌شود.

نوسان قیمت سهام بانک کارآفرین در اردیبهشت 1398

ارزش هر سهم بانک کارآفرین از ۱۸۹۲ ریال در ۳۱ فروردین با ۳۴۴ ریال افزایش به ۲۲۳۶ ریال در پایان اردیبهشت رسیده و بازده سهام وکار ۱۸.۲ درصد برآورد می‌شود.

نوسان قیمت سهام بانک خاورمیانه در اردیبهشت 1398

ارزش هر سهم بانک خاورمیانه از ۳۳۸۶ ریال در ۳۱ فروردین با ۴۳۴ ریال افزایش به ۳۸۲۰ ریال در پایان اردیبهشت رسیده و بازده سهام وخاور ۱۳ درصد برآورد می‌شود.

نوسان قیمت سهام بانک ملت در اردیبهشت 1398

ارزش هر سهم بانک ملت از ۳۱۴۶ ریال در ۳۱ فروردین با ۳۷۰ ریال افزایش به ۳۵۱۶ ریال در پایان اردیبهشت رسیده و بازده سهام وبلمت ۱۱.۸ درصد برآورد می‌شود.

نوسان قیمت سهام بانک سینا در اردیبهشت 1398

ارزش هر سهم بانک سینا از ۱۲۶۱ ریال در ۳۱ فروردین با ۷۸ ریال افزایش به ۱۳۳۹ ریال در پایان اردیبهشت رسیده و بازده سهام وسینا ۶.۲ درصد برآورد می‌شود.

نوسان قیمت سهام بانک پارسیان در اردیبهشت 1398

ارزش هر سهم بانک پارسیان از ۱۶۱۳ ریال در ۳۱ فروردین با ۹۷ ریال افزایش به ۱۷۱۰ ریال در پایان اردیبهشت رسیده و بازده سهام وپارس ۶ درصد برآورد می‌شود.

نوسان قیمت سهام بانک صادرات در اردیبهشت 1398

ارزش هر سهم بانک صادرات از ۴۳۶ ریال در ۳ اردیبهشت با ۵ ریال کاهش به ۴۳۱ ریال در پایان اردیبهشت رسیده و بازده سهام وبصادر منفی یک درصد برآورد می‌شود.

نوسان قیمت سهام بانک پاسارگاد در اردیبهشت 1398

ارزش هر سهم بانک پاسارگاد از ۱۴۸۱ ریال در ۳۱ فروردین با ۲۱ ریال ریزش به ۱۴۶۰ ریال در پایان اردیبهشت رسیده و بازده سهام وپاسار منفی ۱.۴ درصد برآورد می‌شود.

نوسان قیمت سهام بانک تجارت در اردیبهشت 1398

ارزش هر سهم بانک تجارت از ۴۴۲ ریال در ۳۱ فروردین با ۳۲ ریال ریزش به ۴۱۰ ریال در پایان اردیبهشت رسیده و بازده سهام وتجارت منفی ۷ درصد برآورد می‌شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/251550/آخرین-وضعیت-۱۰-بانک-بورسی-اقتصاد-نوین-جلو-زد