به گزارش خبرنگار بنکر (Banker)، ۲- اگر چه از طرقى شاید در فروردین و اردیبهشت اندازه ذخایر کمی زیاد شده است اما با توجه به افزایش حجم سپرده ها همچنان نسبت ذخایر مازاد به سپرده بسیار کم است. از طرف دیگر دو عامل مذکور در بند اول چنان قوى هستند که کمی افزایش ذخایر چندان نمی تواند ثبات( یا حتى) کاهش نرخ بازار بین بانکی را توضیح دهد.

۳️⃣آیا پایداری منابع بیشتر شده و از سطح نیاز بانکها به ذخایر کاسته؟ با توجه به روند افزاینده سرعت گردش پول کمی بعید است.

۴️⃣آیا بانکها اساسا تمایلی به وام دهی و بزرگ کردن ترازنامه خود از این طریق در شرایط موجود ندارند؟ کاملا محتمل است( بخصوص اگر به یاد داشته باشیم در شوکهای این چنینی نسبت معوقات ناگهان صعودی می شود)

۵️⃣اگر بتوان اثبات کرد که عدم افزایش نرخ بازار بین بانکی در شرایط موجود ناشی از عدم میل بانکها به وام دهی است، می توان نتیجه گرفت که( اگر سیاست انبساطی در سمت ذخایر را صحیح( یا ناچار) بدانیم) افزایش  ساده ذخایر توسط بانک مرکزی در بازار بین بانکی به ان صورت منجر به افزایش تسهیلات دهی سیستم نخواهد شد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/251488/مهمترین-سوال-حوزه-سیاستگذاری-پولی