به گزارش بنکر (Banker)،  یکی از راهکارهای مورد نظر فروش دارایی های بانکها عنوان گردیده در حالی که به نظر میرسد فروش دارایی‌ها بانک‌ها به‌صورت راهکار “کلی” نمی‌تواند برای کلیت سیستم بانکی ذخائر جدید به ارمغان آورد.
فروش اموال برای یک بانک به‌منزلۀ افزایش در ذخایر نزد بانک مرکزی است، اما برای بانک‌‌(های) دیگر دقیقاً به مفهوم کاهش ذخائر است! و بانک دارای کسری باید یا از بانکها و یا از بانک مرکزی استقراض کند.
پس سناریوی اول این مقاله دارای اشتباهات محاسباتی و تئوریکی می باشد.

 

منبع خبر: http://banker.ir/news/251452/نقدی-بر-یک-مقاله-نشریه-بانک-مرکزی-