به گزارش بنکر (Banker)، در این گزارش عملکرد ۱۲ ماهه آمده است:

بانک گردشگری
“وگردش” در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۵۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۳۶۹درصدی جمع هزینه ها است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۳۴ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

بانک سینا
“وسینا” در دوره ۱۲ ماهه به ازای هر سهم ۱۲۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۴ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۳۳ درصدی جمع درآمدها است.این شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱۲۹.۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/251380/عملکرد-۱۲-ماهه-بانک-سینا-و-گردشگری-منتشر-شد