به گزارش بورس نیوز، جلسه
مجمع عمومی شرکت محورسازان ایران خودرو در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
درمحل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص
کرج برگزار خواهد شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/191461/آگهی-برگزاری-مجمع-عمومی-خوساز