به گزارش بنکر (Bankerبانک مرکزی برای اداره موسسه اعتباری توسعه هیات سرپرستی تعیین کرد.
گفتنی است پیش از این بانک مرکزی برای موسسه اعتباری کاسپین نیز هیات سرپرستی تعیین کرده بود.
این تغییرات در راستای اصلاح نظام بانکی کشور صورت می گیرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/250276/عاقبت-موسسه-اعتباری-توسعه؟