به گزارش خبرنگار بنکر (Banker)، همواره طی سال های اخیر از دولت و بدهی های آن به سیستم بانکی به عنوان عاملی جهت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی (افزایش پایه پولی) یاد شده و به زعم بسیاری از کارشناسان، این بدهی بانکها به بانک مرکزی، باید به پای بدهی دولت به بانک مرکزی نوشته شود. 

منبع خبر: http://banker.ir/news/246736/عامل-اصلی-استقراض-سیستم-بانکی-از-بانک-مرکزی