به گزارش خبرنگار بنکر (Banker)، اینکه مقدار نقدینگی چه میزان باشد بستگی به شرایط و ساختار هر اقتصاد دارد و نمی توان برای همه اقتصادها، مقدار و کمیت معینی از نقدینگی را به عنوان مقدار بهینه توصیه کرد. 

منبع خبر: http://banker.ir/news/246580/مقدار-بهینه-نقدینگی-در-یک-اقتصاد