یک: انسداد حساب های اشخاص صرفاً منوط به دستور صریح مراجع قضایی می باشد.

به گزارش بنکر (Banker)، دو: انسداد حساب مشترک نیز به مثابه حساب انفرادى بوده و کل حساب مسدود و سهم الشرکه شریکی که نام او در دستور انسداد ذکر نشده است حسب ضوابط مربوطه نگهداری میشود و قابل پرداخت به وی می باشد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/246090/موارد-ایجاد-انسداد-حساب-بانکی