به گزارش واحد سنجش و راه حلهای
رفتاری در بازار (آبسیم)
بورس نیوز، ۱۱٫۳ درصد از نقدینگی کشور از درگاه تراکنش
های
شاپرک عبور می
کند. با نزدیک شدن به ایام نوروز و بالا رفتن هیجان
خرید، ارزش تراکنش
ها در بهمن ماه نسبت به دی ماه ۱۴٫۳ درصد رشد کرد.

در بین شرکتهای
ارائه
دهنده
خدمات
PSP بالاترین
شاخص اثربخشی را «به پرداخت ملت» داشته و «کارت اعتباری ایران کیش» بالاترین نسبت
خطای پذیرندگی به کل تراکنش
ها را دارد. شرکت «آسان پرداخت پرشین» نیز کمترین سهم
کارتخوان
های کم تراکنش و یا فاقد تراکنش را دارد.

PSPها به پیشواز نوروز رفتند / «پرداخت»، «سپ» و «رکیش» سه تفنگدار شاپرک

در یازدهمین ماه سال ۹۷
بالاترین سهم مبلغی و تعدادی تراکنش
ها را «به پرداخت ملت» داشت که غالب آن از درگاه بانک
ملت انجام می
گیرد. بر اساس اطلاعات موجود، تراکنشهای ابزار
موبایلی، اینترنتی و فروشگاهی رشد داشته
اند.

شرکت «پرداخت الکترونیک سامان»
در ابزارهای اینترنتی عملکرد بهتری دارد و ۳۱٫۴ درصد از کل تراکنش
های
این ابزار را درون خود جای داده؛ ولی بیشترین رشد در این زمینه را «تجارت
الکترونیک پارسیان» ثبت کرد.

در ابزار پذیرش موبایلی «آسان
پرداخت پرشین» سهم ۳۳٫۷ درصدی را برای خود کنار گذاشته که رقم قابل توجهی است. اما
از سوی دیگر این بهمن ماه «پرداخت الکترونیک سامان» بالاترین افزایش در مبلغ
تراکنش
های ابزار موبایلی داشت.

مبلغ تراکنش کارتخوان فروشگاهی
برای تمام شرکت
ها رشد کرده اما همچنان «به پرداخت ملت» یکهتازی میکند.

PSPها به پیشواز نوروز رفتند / «پرداخت»، «سپ» و «رکیش» سه تفنگدار شاپرک

در مجموع، مطابق معمول، شرکت
«به پرداخت ملت» بیشترین سهم از تعداد تراکنش
ها را در بهمن ماه داشت و پس از
آن، «پرداخت الکترونیک سامان» و «آسان پرداخت پرشین» با سهم ۱۸٫۲ و ۱۴٫۷ درصدی
قرار دارند.

در شکل زیر سهم بازار هر شرکت PSP از تعداد تراکنشهای
شاپرک در بهمن ماه را مشاهده می
کنید.

PSPها به پیشواز نوروز رفتند / «پرداخت»، «سپ» و «رکیش» سه تفنگدار شاپرک

از حیث مبلغ تراکنشها
نیز سه شرکت اول تغییری نکرده اند و همچنان «به پرداخت ملت» پیشتاز است. در تصویر زیر سهم بازار هر شرکت از مبلغ تراکنش را مشاهده می
کنید.

PSPها به پیشواز نوروز رفتند / «پرداخت»، «سپ» و «رکیش» سه تفنگدار شاپرک

در مجموع، «پرداخت»، «سپ» و
«رکیش» بیش از نیمی 
از بازار تراکنشهای شاپرک را در اختیار خود
گرفته‎اند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/189494/pspها-به-پیشواز-نوروز-رفتند-پرداخت-سپ-و-رکیش-سه-تفنگدار-شاپرک