به گزارش بنکر (Bankerبانک ملت با ۵۶/۸ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات با ۳۲/۲ هزار میلیارد تومان، بانک آینده با ۱۸/۴ هزار میلیارد تومان، تجارت با ۱۳/۹ هزار میلیارد تومان، سرمایه با ۱۳/۷ هزار و پارسارگاد با ۱۰/۴ هزار میلیارد تومان جزء بانکهای غیردولتی هستند که بیشترین بدهی را به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دارند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/246081/بانک‌های-ملت-و-صادرات-بدهکارترین-بانک-شدند