به گزارشبورس نیوز،سهام
شرکتکشت ودامداری فکاکه قرار بود در روز جاری
به حجم ۶ میلیون سهم و به قیمت ۸۳۰۰ ریال دربازار دوم فرابورسعرضه شود به دلیلافشای اطلاعات با اهمیتمصادیق گروه (ب)
برای این شرکت متوقف شد.

بدیهی استنماد مذکورتا ساعت ۱۰ جلسه معاملاتی بعد به صورت
حراج ناپیوسته با محدودیت
دامنه نوسان قیمتبازگشاییخواهد شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/188178/افشای-اطلاعات-با-اهمیت-عاملی-برای-توقف-زفکا