کسب سود خالص «ولصنم»

به گزارش بورس نیوز، لیزینگ صنعت و معدن در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی
شده) به ازای هر سهم
۲۰۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده تغییری نداشته است.

گفتنی است، این شرکت براساس عملکرد واقعی ۱۲ ماهه برای سال
مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۰۳,۶۷۷ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

کسب سود خالص «ولصنم»

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/188097/کسب-سود-خالص-ولصنم