به گزارش بنکر (Banker)، اما بد نیست نحوه محاسبه پایه پولی از ترازنامه بانک مرکزی را مرور نماییم. ترازنامه بانک مرکزی دو طرف دارایی (منابع ) در سمت راست و طرف بدهی و سرمایه (مصارف) در سمت چپ دارد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/244014/نحوه-محاسبه-پایه-پولی-از-ترازنامه-بانک-مرکزی