نباید نفوس بد زد اما امیدواریم که شوک‌های جدید افاقه کند و لیدرهای بازار که سنگینی کوه را پیدا کرده‌اند، تکانی بخورند.

آزمون و خطا در خودرویی‌ها به قدری از حد گذشته که این گروه، دیگر آزمون را رها کرده و فقط وابسته به خطا شدند چراکه آن دست مهربان همیشه هستت و نوازش‌های بی‌امانی برای این صنعت فرسوده دولتی را همیشه به همراه دارد.

حال بانک‌ها نشسته‌اند که مجوز مربوطه و قطعی شدن نرخ قابل اعمال، عملیات تسعیر را عملیاتی کنند و همچنین برنامه افزایش سرمایه بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در حال رسیدگی قرار دهند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187869/ماشین-خدمت-استفاده-شخصی-ممنوع-دست-کمک-برای-روزهای-تنگ‌دستی