به گزارش بورس نیوز، شاخص کل قیمت تولیدکننده (تورم) محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز سال ١٣٩٧ به عدد ۴٧٠.۵۴ رسید که ٣٢.٧١ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش و ٧٠.٢٨ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است. گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با افزایش ٣٩.۵۶ و ١٨.٢۴ درصدی، افزایش ٣٢.٧١ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده‌­اند. همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با ٩٠.۴٢ و ٣۶.٣١ درصد افزایش، موجب افزایش ٧٠.٢٨ درصدی شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل شده‌­اند. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩۶، معادل ٣٣.١٩ درصد (تورم سالانه) بوده است.

شاخص استانی

گروه‌­های اصلی

مرغ


در پاییز ١٣٩٧ شاخص گروه مرغ به ۵٢۵.٧٨ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٣٩.۵۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٠.۴٢ درصد افزایش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ٣١.٩۶، ١۶.۵٩ و ١٢٣ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته‌­اند. همچنین پولت و مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ٧٩.۴٩، ۵٣.٩۴ و ٢۴۶.٠۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته اند.

تخم مرغ

همچنین در پاییز ١٣٩٧ شاخص گروه تخم مرغ به ٣۵۶.۵٧ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ١٨.٢۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۶.٣١ درصد افزایش یافته است. در این گروه تخم مرغ نطفه‌­دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب ٢٩.٢٨ و ٩.٣٠ درصد نسبت به فصل قبل افزایش را نشان می‌دهد. همچنین اقلام مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴٢.٩٩، ٣٠.۴٨ درصد افزایش داشته است.  

سایر

این گروه شامل کود می­‌باشد، در پاییز ١٣٩٧ شاخص کود به ٩۵٩.٩٧ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ١۴.١٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.٣٧ درصد افزایش یافته است.

کشاورزی

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187669/تولید-محصولات-مرغداری-با-افزایش۷۰-درصدی-تورم-همراه-شد