ه گزارش بورس نیوز، صنایع جوشکاب یزد دردوره یک ماهه منتهی به ۹۷/۱۰/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۷,۴۰۱ میلیون ریال درآمد
داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۴ ماهه برای سال مالی
منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۴,۶۰۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه
سال قبل ۵۸درصد رشد داشته است.

رشد درآمد «بکاب»***

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187408/رشد-58درصدی-درآمد-بکاب