به گزارش اخبار بانک، پژوهشکده بیمه طی تحقیقی به بررسی روند سود بیمه گری در صنعت بیمه ایران پرداخته است.

نتایج بدست امده حاکی از ان است که ضریب سود بیمه گری شرکت در اغلب شرکتهای بیمه در دوره زمانی ۸۷ تا ۹۶  روند نزولی به خود گرفته است.در واقع به جز شرکتهای بیمه معلم ، سینا و دی دیگر شرکتها با تضعیف وضعیت سوددهی در فعالیتهای بیمه گری مواجه شدند.

وضعیت زیان دهی بیمه مرکزی به عنوان بیمه گر اتکائی نیز قابل توجه است به طوریکه منجر به زیانهای بزرگ برای بیمه مرکزی شده است.بررسی سود بیمه گری در دو رشته زندگی و غیر زندگی نیز نشان می دهد در ده سال اخیر ضریب سود بیمه گری در گروه غیر زندگی کاهش یافته است و به عبارتی کاهش سود صنعت بیمه کشور در دوره مورد بررسی از کاهش سود رشته های غیر زندگی ناشی شده است.


 
دریافت کامل فایل گزارش در قالب PDF

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/66014/ضریب-سود-بیمه-گری-صنعت-کاهش-یافت