به گزارش اخبار بانک، بانک ایران زمین در دوره ۹ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۹۷ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم (۲.۱۹۲) ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۹۰۳درصد افزایش زیان داشته که عمدتا به خاطر کاهش ۲۸درصد جمع درآمدهای مشاع و از طرفی افزایش ۲۱۳درصد جمع هزینه ها است.

بر اساس این گزارش شفاف سازی، این شرکت براساس عملکرد ۹ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه ۹۷مبلغ (۸.,۷۷۰) میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/65893/صورت-های-مالی-بانک-ایران-زمین-شفاف