به گزارش اخبار بانک، ” وزمین ” در مدت مشابه سال قبل ٧٣ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. در گزارش این بانک شاهد رشد ۵ درصدی درآمد کارمزد و ١٧٣ درصدی سایر درآمدها بودیم که برآیند آن رشد ١۶٢ درصدی درآمدهای غیر مشاع در ٩ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل بود. هم چنین کاهش ٢٠ درصدی هزینه کارمزد از نکات مثبت دیگر در گزارش بانک ایران زمین بود.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/65840/رشد-درآمدهای-بانک-ایران-زمین-آهسته-پیوسته