به گزارش اخبار بانک، بانک سرمایه به همراه ۱۹ شرکت بورسی و فرابورسی اقدام به انتشار گزارش عملکرد ۹ ماهه سال جاری (حسابرسی نشده) کردند که در این میان رشد ۵۹۶ درصدی سود تا کاهش ۶۰۰ درصدی زیان به چشم می خورد.

بانک سرمایه
“سمایه” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۱۳۱۶۷ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۷۶ درصدی جمع درآمدهای مشاع و افزایش ۹۰ درصدی جمع هزینه ها است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۵.۲ هزار میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

پتروشیمی گلستان
“شستان” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۰ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۱۵.۳ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

پتروشیمی اصفهان
“شصفها” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۵۳۱۹ ریال سود محقق کرده،این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۰۷۳ ریال زیان محقق کرده بود که رشد ۵۹۶ درصدی داشته است..افزایش ۲۰ درصدی فروش از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۱۵۹.۶ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

گل گهر
“کگل” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۸۸۲ ریال سود محقق کرده است. شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۲۰ درصدی را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۱۰۳ درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۱۴۴ درصدی داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۸۲ درصدی فروش و ۵۹۳ درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۳.۱ هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

ملی سرب و روی
“فسرب” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۴۴۰ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸۹ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۲۶ درصدی بهای تمام شده فروش است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۱۴.۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

مالیبل سایپا
“خلیبل” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۲۱۰ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰۰ درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۳۰ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۳۰.۸ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

الکتریک خودرو شرق
“خشرق” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۴ ریال سود محقق کرده است. شرکت در سال مالی جاری سرمایه را ۱۰۰ درصد افزایش داده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۵۶ درصد کاهش داشته ولی سود خالص کاهش یک درصدی داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۲ درصدی هزینه های مالی است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۲۷۸.۷ میلیون تومان سود خالص محقق کرده است.

هتل پارسیان کوثر اصفهان
“گکوثر” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۷۱۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد افت داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۹ درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش ۶ درصدی بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۷.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
“زشگزا” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۱۰۹۳ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۳ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۴۴ درصد فروش است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۸.۷ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

شوکو پارس
“غشوکو” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۴۶۵ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱۲ درصد افرایش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۲۰ درصدی بهای تمام شده فروش است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۱.۶ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

کربن ایران
“شکربن” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۱۳۷۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۶ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۷۸ درصد فروش است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۳۴.۳ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سیمان فارس
“سفار” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۶۱۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۱ درصد فروش و ۵۱۳ درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۱۴.۴ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سیمان داراب
“ساراب” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۲۵۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۹ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۲۰ درصدی فروش و نیز شناسایی ۴ میلیارد تومان سایر درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۲۲.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سیمان غرب
“سغرب” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۸۷۳ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۵درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۵۶ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۲۶.۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری
“سمگا” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۵۷۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۲ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۲۵۶ درصدی جمع درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۱۷۲.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

کشت و دام قیام اصفهان
“زقیام” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۶۰۰ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۱ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۵۵ درصدی فروش و ۲۲۸ درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی است.این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۲۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

توکا رنگ فولاد سپاهان
“شتوکا” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۱۰۷۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵۷ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۲۸ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۷.۵ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

شمالشرق شاهرود
“کشرق” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۲۷۹ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۴۰ درصدی بهای تمام شده فروش است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۲.۳ میلیارد تومان زیان خالص محقق کرده است.

بیمه زندگی خاورمیانه
“بخاور” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۶۰ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۷.۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

شهد ایران
“غشهد” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۱۰۹ ریال سود محقق کرده، این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۸ ریال زیان محقق کرده بود. افزایش ۲۰۰ درصدی فروش از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۲.۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/65777/بانک-سرمایه-ازای-سهم-۱۳۱۶۷-ریال-زیان-محقق