به گزارش بنکر (Banker)، سهم ایران در این تخمین ۱درصد برآورد شده است که البته مربوط به مدتی پیش است. براساس برآوردهای جدیدتر، ما در این بازه زمانی نزدیک به صفر درصد رشد اقتصاد جهانی را رقم خواهیم زد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243326/سهم-ایران-از-رشد-اقتصاد-جهانی-