به گزارش بنکر (Banker)، در صورتی که شخص ثالثی تعهدات مشتری را تضمین نماید کلیه مدارک حقوقی ضامن از جمله اساسنامه آخرین تغییرات شرکت آخرین صاحبان امضای مجاز مندرج در روزنامه رسمی و بررسی اساسنامه آن از حیث حق تضمین تعهدات ثالث مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243328/۴-نکته-مهم-در-پرداخت-وام-بانکی