به گزارش اخبار بانک، بانک سامان به همراه ۸ شرکت فرابورسی اقدام به انتشار گزارش عملکرد ۹ ماهه سال جاری (حسابرسی نشده) کردند که در این میان رشد ۹۳۲ درصدی سود تا کاهش ۹۶ درصدی زیان به چشم می خورد.

بانک سامان
“سامان” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۳۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۰ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۲۰ درصدی جمع درآمدها است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۲۸.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

اعتباری ملل
“وملل” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۱۱ ریال سود محقق کرده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل به ازای هرسهم ۶۹۸ ریال زیان محقق کرده بود.( افزایش ۵۱ درصدی جمع درآمدهای مشاع از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.)این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۶.۶ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

گرانیت بهسرام
“کهرام” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۴۲ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶ درصد کاهش زیان داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۳۰ درصدی بهای تمام شده فروش و نیز کاهش ۱۰۰ درصدی سایر هزینه های عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۳۱۲.۷ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

پتروشیمی دهدشت
“دهدشت” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۴ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد کاهش زیان داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۳۹ درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی است. این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۶۷۰.۱ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

شیرین دارو
“دشیری” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۷۳۹۱ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۳۲ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۶۲ درصدی فروش و ۱۷۰۸ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۳۶.۹ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

بهمن لیزینگ
“ولبهمن” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۱۷۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افت داشته و عمدتا بخاطر کاهش ۳۴ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ و افزایش ۱۷۶ درصدی هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۱۴.۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

مس تکنار
“تکنار” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۱۳۸ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد کاهش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۸۹ درصدی فروش است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۸۲۶.۶ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

امور رفاهی کارگزاران پارس
“گپارس” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۶۹ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰۶ درصد افزایش زیان داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۳۵ درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۱۰۵.۱ میلیون تومان زیان خالص محقق کرده است.

مینو
“غصینو” در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۴۳۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۶ درصد رشد داشته و عمدتا بخاطر افزایش ۱۵ درصدی فروش و ۱۲۰۸ درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی است.این شرکت در عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۴۳.۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/65763/موسسه-ملل-9-ماهه-امسال-زیان-تبدیل-سود