به گزارش بورس نیوز، با عنایت به ماده ۳
دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق
بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار)
به پیوست گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰,۰۰۰
ریال به مبلغ ۴,۵۱۵,۸۶۵ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح
ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده،
ارائه می‌گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌گردد
.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186643/افزایش-سرمایه-نماد-معاملاتی-قشرين