به گزارش بنکر (Banker)،ماهی کار  با اشاره به نقش موثر این بانک در رونق اقتصاد کشاورزی در سال های قبل و بعد از انقلاب اسلامی،  اظهار داشت: بانک کشاورزی قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در اجرای اصلاحات ارضی و برنامه های توسعه ای نقش موثری داشت به طوری که در برنامه چهارم قبل انقلاب ۲۰ درصد از نرخ رشد ۵٫۳ درصدی به واسطه سرمایه گذاری های بانک کشاورزی محقق شده است و می توان گفت که بانک کشاورزی موتور محرکه بخش کشاورزی است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243220/بانک-کشاورزی-موتور-محرک-کشاورزی