به گزارش بورس نیوز، سیدعبدالله
موسوی در بازدید از طرح مرکزیت صنعتی این شرکت در منطقه سدین گفت: شرکت ملی حفاری
در چهار دهه گذشته نقشی اساسی در حفر چاه
های نفت و گاز و خدمات جانبی در سطح شرکتهای زیر مجموعه
شرکت ملی نفت ایران داشته و سرمایه
گذاری کلانی برای ایجاد زیرساختها، تامین ناوگان
حفاری، تجهیزات خدمات فنی، فضاهای کارگاهی و انبارهای پشتیبانی کرده است که این
سرمایه
ها باید حفظ و به نحو مطلوب از آن استفاده شود.

وی با تاکید بر تقویت و
توسعه فعالیت
های شرکت ملی حفاری در بخشهای عملیاتی و
پشتیبانی و با رعایت الزام
های اچاسیی از سوی مجموعه کارکنان، گفت: این شرکت سرمایه
و امکانات وسیعی از نظر منابع انسانی در اختیار دارد که باید به نحو مطلوب از آن
بهره
برداری شود.

موسوی انسجام و همدلی
مجموعه سازمان برای چابک
سازی و افزایش بازدهی کار و متراژ حفاری را با
اهمیت دانست و اظهار کرد: انسجام انضباطی و رعایت ضوابط و مقررات عملیاتی، اجرایی
و مالی و بهینه
سازی هزینهها در بخشهای مختلف میتواند فرصت را برای توجه بیشتر به مسائل رفاهی
و ایجاد انگیزه کارکنان مهیا سازد و این موضوع در توسعه پایدار شرکت تاثیرگذار است
.

مدیرعامل شرکت ملی
حفاری ایران، شاخص زمان، کیفیت
نگری همسو با کمیت کار و در نظر گرفتن صرفه و
صلاح در برنامه
ریزیها را از عناصر مهم در افزایش توان رقابتی این
شرکت توصیف کرد و گفت: شرکت ملی حفاری ایران با برخورداری از ۷۲ دستگاه حفاری و
تجهیزات روزآمد درباره ارائه خدمات جانبی باید افزون بر پاسخگویی به نیازهای صنعت
نفت
کشور، در عرصه بازارهای خارجی نیز حضوری پررنگ داشته باشد
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186358/نقش-اساسی-شرکت-ملی-حفاری-ایران-در-حفر-چاه‎های-نفت-و-گاز