وی در خصوص توسعه ابزارهای مالی عنوان کرد که با ارتباط تنگاتنگ بین بورس کالا، تامین سرمایه ها و مساعدت سازمان بورس و اوراق بهادار جای کار قابل توجهی در حوزه ابزارسازی و به ویژه ابزارهای کالایی وجود دارد.

وی اظهار داشت: توسعه صندوق های کالایی علاوه بر اینکه می تواند به صنعت و تولید کمک کند، می تواند منابع سرگردانی را که به دنبال حوزه های سرمایه گذاری هستند را در خدمت تولید درآورد و از تخریب منابع نقدینگی که در بخش های مختلف تولید در گردش است، جلوگیری کند.
وی در انتها ماهیت ابزارهای مالی را اینگونه بر شمرد و گفت: ماهیت ابزارهای مالی این است که به عنوان ضربه گیر برای تقاضاهای سفته بازانه عمل می کنند؛ هر چقدر که ابزارهای مالی بتوانند توسعه پیدا کنند قطعا بخش عمدهای از این تقاضا را جذب می کنند و این به معنای حذف تقاضا نیست بلکه به معنی مدیریت و هدایت این منابع در جهت تولید و در خدمت اقتصاد واقعی کشور است و در همه جای دنیا طراحی ابزارهای مالی در همین راستاست.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186251/توسعه-صندوق‌های-کالایی-با-هدایت-نقدینگی-سرگردان-به-چرخه-تولید