به گزارش بورس نیوز، در تاریخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۷ توافقنامه بین
شرکت پخش رازی (سهامی خاص)به نمایندگی آقایان محمدرضا اسدآبادی مدیرعامل و عضو
هیات مدیره و محمدعلی اسدی مشیزی عضو هیات مدیره (طرف اول) و شرکت البرزدارو (سهامی
عام)به نمایندگی اقایان علی مرتضوی تبریزی مدیرعامل و عضو هیات مدیره و الیاس
کهرادی عضو هیات مدیره (طرف دوم) منعقد میگردد.

انعقاد توافقنامه شرکت پخش رازی و البرزدارو

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/185960/انعقاد-توافقنامه-سررسید-مطالبات-مابین-شرکت-پخش-رازی-و-البرزدارو