افزایش موجودی شکر خام عاملی برای رشد 335 درصدی درآمد به گزارش بورس نیوز، قند مرودشت
دردوره یک ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۹۸,۱۳۶ میلیون ریال
درآمد داشته که نسبت به میانگین ۴ ماه گذشته رشد ۲۶ درصد رشد یافته
همچنین این شرکت براساس عملکرد ۵
ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ مبلغ ۴۰۹,۲۵۴ میلیون درآمد داشته که نسبت
به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۳۵ درصدی را تجربه کرده است.

در این خصوص مدیرمالی قندمرودشت به بورس نیوز
گفت: به دنبال افزایش موجودی اول دوره شکر خام در سال جاری درآمد این شرکت نسبت به
سال گذشته رشد ۳۳۵ درصدی را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: در سال های پیش این میزان موجودی
وجود نداشته و در سال های پیش رو نیز وضعیت فعلی ادامه نخواهد یافت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/185611/افزایش-موجودی-شکر-خام-عاملی-برای-رشد-335-درصدی-درآمد