به گزارش بورس نیوز، مهلت استفاده از حق تقدم
خرید سهام شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) در نماد «تلیسهح۱» تا تاریخ
۱۶/۱۰/۱۳۹۷ تمدید گردید. لذا انجام معاملات نماد معاملاتی مذکور«تلیسهح۱» در پایان
معاملات روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ متوقف می‌گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام
جدید، می‌بایست مفاد اطلاعیه شماره
DPM-IOP-90 I-001 مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۰ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار
سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۴۰ موضوع‌ نامه
شماره ۱۵۰۴۸۱/۱۲۱ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۰ اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق
بهادار را مدنظر قرار دهند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/184493/تمدید-مهلت-استفاده-از-حق-تقدم-خرید-سهام-در-نماد-تلیسهح1