شاخص آزاد و شناور نیز
در روزهای گذشته ۲۴ هزار و ۴۱۳ واحد رشد کرد و به قله تاریخی ۱۹۲ هزار و
۴۷۳ واحدی رسید. این در حالی است که تنها در چند روز پیش در ۲۷ شهریورماه
سال جاری این شاخص در ابتدای کانال ۱۶۸ هزار واحدی قرار داشت.

در
عین حال شاخص بازار ارز و دوم به ترتیب ۱۷۰ و ۱۷ هزار و ۸۵ و ۴۶ هزار و ۸۹۸
واحد رشد کردند و توانستند هر روز به کانال جدید وارد شوند. همچنین شاخص
صنعت نیز در این مدت ۲۱ هزار و ۵۰۵ واحد رشد کرد و به سقف ۱۶۴ هزار و ۷۳۶
واحد رسید.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/180530/رشد-شاخص‌ها-سهامداران-را-متقاعد-نکرد-حرکت-محتاطانه-بازیگران-بازار-سرمایه