به گزارش بورس نیوز،
در این آیین‌نامه که از سوی وزیر نفت ابلاغ شده، مدیریت و راهبری فرآیند
استانداردسازی و نظارت بر اجرای آن در صنعت نفت ایران با محوریت معاونت مهندسی،
پژوهش و فناوری وزارت نفت، ایجاد زمینه مناسب در وزارت نفت و شرکت‌های اصلی و فرعی
تابعه برای همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران و کلیه ذی‌نفعان در بخش
های دولتی و غیردولتی در فرآیند استانداردسازی صنعت نفت و
ایجاد زمینه مناسب در وزارت نفت و شرکت
های اصلی و فرعی تابعه برای نظارت بر اجرای استانداردهای
صنعت نفت ایران هدفگذاری شده است.

بر اساس این آییننامه، شورای سیاستگذاری استاندارد، معاونت مهندسی، پژوهش و
فناوری وزارت نفت، کمیته‌های استانداردسازی در شرکت
های اصلی و کمیته‌های
تخصصی استاندارد از ارکان اصلی استانداردسازی در صنعت نفت محسوب می شوند که در این
آیین
نامه، ترکیب اعضا و شرح وظایف هر یک از این ارکان تشریح شده
است.

لازم به ذکر است که آییننامه نظام استانداردسازی در صنعت نفت ایران در اجرای بند
«۳» از جزء «الف» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تبصره‌های «۱» و
«۳» از ماده (۳) و ماده (۴) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ابلاغ شده و موضوع
این آیین
نامه با برخی اسناد بالادستی از جمله بخشی از بند «ج» سیاست‌های
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با عنوان توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام
های ارزیابی کیفیت، بند «۲۴» سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی با عنوان «افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آنها»،
بندهای «۳»، «۱۶»، «۱۷» و «۳۰» قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و
«قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» مصوب مجلس شورای اسلامی مرتبط است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/180346/نظارت-بر-استانداردسازی-در-صنعت-نفت-بیشتر-می-شود