به گزارش اخبار بانک، سود مشارکت در منافع سال ۱۳۹۶ شرکت “بیمه زندگی خاورمیانه” با نرخ ۲۱ درصد به بیمه‌گذاران پرداخت شد.

این سود پنج درصد بیشتر از نرخ سود فنی تضمین‌شده و با رعایت آیین‌نامه شماره ۶۰ بیمه مرکزی ایران است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/63175/سود-مشارکت-منافع-بیمه-خاورمیانه-پرداخت