درآمدهای عملیاتی کسب شده شرکت عمدتا از محل سود سرمایه
گذاری در سهام شرکت های زیرمجموعه بوده و در سال گذشته بیشترین سهم سود شرکت
از محل سود دریافتی از شرکت توسعه مسیر
برق گیلان تامین شده است.

در شش ماهه نخست سال جاری نیز سود سهام دریافتی از شرکت های
تدبیرسازان سرآمد به مبلغ ۲۳۰ میلیارد ریال و گهر انرژی سیرجان به مبلغ ۱۳۴
میلیارد و ۷۴۵ میلیون ریال، بیشترین سهم را در کسب درآمدهای عملیاتی داشته اند.

در سرفصل سرمایه گذاری های بلندمدت و کوتاه مدت شرکت، مبلغ
۸ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ثبت شده است و شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ،
عمدتا در بخش تولید برق و فعالیت های مربوط به آن فعالیت دارند.

بر اساس صورت های مالی شش ماهه شرکت، ترکیب سرمایه گذاری
های شرکت به شرح جدول زیر است :

شرکت تولید برق نیروی سبز منجیل در زمینه تولید برق بادی فعالیت
دارد. همچنین شرکت توسعه مسیر برق گیلان مالکیت نیروگاه گیلان و شرکت تدبیرسازان
سرامد نیز مالکیت نیروگاه ارومیه را در اختیار دارد.

در سرفصل بدهی های بلندمدت شرکت، شاهد شناسایی مبلغ ۲ هزار
و ۶۹۰ میلیارد ریالی به سازمان خصوصی سازی
بابت اقساط خرید سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل هستیم. لازم به ذکر است که
نرخ کارمزد خرید سهام این شرکت، ۱۰ درصد است.

وضعیت فعلی صنعت نیروگاهی کشور با توجه به نرخ های دستوری
دولتی و رشد هزینه های این شرکت ها را نمی توان مطلوب در نظر گرفت و با توجه به
همین موضوع، شاهد کاهش استقبال فعالین بازار سرمایه از شرکت های فعال در صنعت برق
هستیم.

به نظر می رسد که ادامه روند فعلی که همراه با رشد برخی
هزینه های سربار در این صنعت است در کنار عدم افزایش نرخ های خرید برق از سوی دولت
که مشتری اصلی این صنعت محسوب می شود، می تواند حاشیه سود شرکت های فعال در این
حوزه را با کاهش بیشتری روبرو نماید و به نظر می رسد که مشکلات تحریم ها و افزایش
هزینه خرید برخی تجهیزات وارداتی، مشکلات بیشتری را برای این شرکت ها به وجود
بیاورد. نتیجه اینکه، افزایش سودآوری شرکت های فعال در این صنعت با شرایط فعلی
غیرقابل تصور خواهد بود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179990/ثبات-در-سودآوری-تنها-مزیت-این-سهم-برقی