به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت های اصلی تشکیل دهنده سود شرکت در سال گذشته
را می توان هلدینگ داروپخش با ۸۷۹ میلیارد ریال سود سهام ( و ۵ درصد افزایش نسبت
به سال قبل)، شرکت داروسازی شهید قاضی با ۳۹۰ میلیارد ریال سود سهام (بیش از ۲۰۰
درصد افزایش نسبت به سال قبل)، شرکت کاسپین تامین با ۲۷۰ میلیارد ریال سود سهام
(بیش از ۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل) و
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (با بیش از ۲۰ درصد کاهش نسبت به سال قبل)
ذکر کرد.


منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179566/افت-8-درصدی-سود-خالص-بزرگ‌ترین-هلدینگ-دارویی-نقش-پُررنگ-داروپخش-در-درآمد-سرمایه‌گذاری-دارویی-تامین