به گزارش بنکر (Banker)،سالهاست که دست اندکاران نظام پولی و مالی کشور در انواع محافل و همایش های پرتعداد و فرمایشی مختلف صحبت از ضرورت اصلاح نظام بانکی به میان آورده اند. اما این ضرورت تاکنون در حد حرف بوده است. شاید جالب باشد قوانینی همچون قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۱، قانون ملی شدن بانکها مصوب ۵۸، عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۳؛ عمده قوانینی هستند که چهارچوب های نظام بانکی ما را بعد از چند دهه هنوز تعیین می کنند. بنابراین می توانمتوجه شد این قوانین که عمدتا کلی و مختصر نگارش شده اند و توانایی تنظیم ساختار های گسترده و پیچیده بانکی امروزی را ندارند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232555/تعلل-مجلس-برای-اصلاح-نظام-بانکی